top of page

Αρχική > Εγγύηση

Περιορισμένος  Εγγύηση ρομποτικού προϊόντος

 

Εμείς, η Mamibot Manufacturing USA INC. ("MAMIBOT") εγγυόμαστε στον αρχικό αγοραστή/αγοραστή ότι τα ρομποτικά προϊόντα MAMIBOT ("Προϊόν"), εξαιρουμένων των μπαταριών και των αναλώσιμων ανταλλακτικών, δεν θα έχουν ελαττώματα στο υλικό και την κατασκευή για δύο (2 ) έτη, ότι οι μπαταρίες των ανωτέρω Ρομποτικών Προϊόντων φέρουν εγγύηση ενός (1) έτους, από την αρχική ημερομηνία αγοράς. Εκτός από τις περιπτώσεις που απαγορεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία, αυτή η εγγύηση δεν μεταβιβάζεται και περιορίζεται στον αρχικό αγοραστή. Αυτή η εγγύηση σάς παρέχει συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα και ενδέχεται επίσης να έχετε άλλα δικαιώματα που διαφέρουν σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία. Εάν συναλλάσσεστε ως καταναλωτής, αυτή η περιορισμένη εγγύηση δεν επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματά σας. Η ηλεκτρική σκούπα ρομπότ Mamibot ProVac δεν ισχύει για αυτήν την εγγύηση.


Αποκλεισμός


Αυτή η εγγύηση εξαρτάται από τη σωστή εγκατάσταση, χρήση και συντήρηση. Αυτή η εγγύηση θα καταστεί αυτόματα άκυρη και δεν θα ισχύει για κανένα προϊόν της MAMIBOT: (α) δεν έχει πληρωθεί έγκαιρα, (β) δεν έχει εγκατασταθεί και δεν λειτουργεί σύμφωνα με την τρέχουσα έκδοση των προδιαγραφών προϊόντος της MAMIBOT και του ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΧΡΗΣΤΗ, (γ) έχει υποβληθεί σε μη φυσιολογικές καταπονήσεις και συνθήκες λειτουργίας, ή (δ) δεν έχει αγοραστεί από εξουσιοδοτημένους πωλητές, (ε) έχει υποστεί ζημιά που προκλήθηκε από τη χρήση αξεσουάρ και ανταλλακτικών, συμπεριλαμβανομένων των μπαταριών, που δεν κατασκευάστηκαν από τη MAMIBOT, (στ) ελαττώματα που προκύπτουν από ακατάλληλη συντήρηση, μη εξουσιοδοτημένες επισκευές, (ζ) κανονική φθορά (συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, φθοράς των μπαταριών), (η) ελαττώματα που προκαλούνται από σκληρό ή ακατάλληλο χειρισμό ή χρήση ή ζημιές που προκαλούνται από ατύχημα, κακή χρήση, αμέλεια , φωτιά, νερό, κεραυνός ή άλλες πράξεις της φύσης, (i) το γεγονός ότι η μπαταρία έχει βραχυκυκλωθεί, εάν οι στεγανοποιήσεις του περιβλήματος της μπαταρίας ή οι κυψέλες έχουν σπάσει ή παρουσιάζουν ενδείξεις παραβίασης ή εάν η μπαταρία έχει χρησιμοποιηθεί στον εξοπλισμό άλλα από αυτά για τα οποία έχει καθοριστεί, (ι) εσκεμμένη ή εσκεμμένη βλάβη, αμέλεια ή αμέλεια, (ια) οποιαδήποτε τροποποίηση ή τροποποίηση του Προϊόντος που έχει πραγματοποιηθεί από εσάς ή από τρίτο μη εξουσιοδοτημένο από τη MAMIBOT, ( I) οποιαδήποτε αποτυχία επαρκούς συσκευασίας του Προϊόντος για μεταφορά, (ιγ) ακραίες ή εξωτερικές αιτίες πέρα από τον εύλογο έλεγχο μας.   


ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ή ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΡΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ MAMIBOT ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ. ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΗ ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΠΟΥ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ή ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ MAMIBOT.


Τον περιορισμό της ευθύνης


Εκτός από την υποχρέωση επισκευής ή αντικατάστασης όπως προβλέπεται παραπάνω, η MAMIBOT δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες, έξοδα ή ζημιές ως αποτέλεσμα εγκατάστασης, χρήσης, αδυναμίας χρήσης, αφαίρεσης ή αντικατάστασης οποιωνδήποτε Ρομποτικών Προϊόντων. Η MAMIBOT δεν θα είναι σε καμία περίπτωση υπεύθυνη είτε ως αποτέλεσμα αθέτησης σύμβασης, παραβίασης εγγύησης, αδικοπραξίας, αντικειμενικής ευθύνης ή άλλως για επακόλουθες, τυχαίες, ειδικές ή υποδειγματικές ζημίες, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, απώλειας κερδών ή εσόδων, απώλειας οποιοδήποτε άλλο αγαθό ή σχετιζόμενος εξοπλισμός ή έχει υποστεί ζημιά σε οποιονδήποτε σχετικό εξοπλισμό, κόστος κεφαλαίου, κόστος υποκατάστατων προϊόντων, εγκαταστάσεων ή υπηρεσιών, κόστος χρόνου διακοπής λειτουργίας ή αξιώσεις πελατών του ενάγοντος. Η ευθύνη της MAMIBOT για οποιαδήποτε αξίωση οποιουδήποτε είδους για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που προκύπτει από, που προκύπτει από ή αφορά οποιοδήποτε προϊόν της MAMIBOT, οποιαδήποτε πτυχή της παρούσας εγγύησης ή για οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες που παρέχονται εδώ δεν θα υπερβαίνει την τιμή του προϊόντος που γεννά την αξίωση.


Τίποτα σε αυτήν την περιορισμένη εγγύηση δεν περιορίζει ή αποκλείει την ευθύνη της MAMIBOT για θάνατο ή σωματική βλάβη που προκλήθηκε από αμέλεια, για δηλώσεις που έγιναν με δόλο ή για οποιαδήποτε άλλη ευθύνη που δεν μπορεί να περιοριστεί ή να αποκλειστεί από την ισχύουσα νομοθεσία.


Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η πλήρης ευθύνη της MAMIBOT περιορίζεται, κατ' επιλογή της MAMIBOT, για την αντικατάσταση ή την επισκευή του προϊόντος ή την επιστροφή χρημάτων της τιμής αγοράς που καταβλήθηκε. 


Λήψη Εγγύησης


Προτού προχωρήσετε απευθείας στις αξιώσεις σας στη MAMIBOT, πρέπει να επικοινωνήσετε με τους τοπικούς πωλητές ή διανομείς σας για επισκευή ή αντικατάσταση. Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να διεκδικήσετε εγγύηση από τοπικούς πωλητές ή διανομείς, θα σας ζητήσουμε να υποβάλετε παρακάτω, χωρίς να περιοριζόμαστε σε: 
1)Τιμολόγια όταν αγοράζονται, 2) περιγραφές για το πώς, πού και πότε παρουσιάστηκε το πρόβλημα, 3) τυχόν άλλα αποδεικτικά στοιχεία για την απόδειξη ελαττωμάτων ή αστοχίας των Προϊόντων. 
Η MAMIBOT δεν φέρει καμία ευθύνη και ευθύνη για οποιαδήποτε άλλη εκτεταμένη εγγύηση από τους διανομείς, τους αντιπροσώπους, τους αντιπροσώπους ή τους υπαλλήλους μας. 


MAMIBOT MANUFACTURING USA INC.
Orange St. #600, Wilmington, New Castle, 19899, Delaware, Η.Π.Α.


18 Ιουνίου 2014 Ενημερώθηκε 

bottom of page